Основната разлика, която разделя биодизелът от обикновения дизел е източникът, от който са получени тези продукти, а също така и в производствения процес. Имайки това предвид, нека погледнем информацията за всяко едно от тези дизелови горива:

Биодизел

За производството му се използват растителни масла, рециклирани олиа и животински мазнини, като това го прави много по-чист и при изгарянето му не се изхвърлят вредни частици. Процедурата по получаването на биодизел е химичен процес, при който се отделя глицерин от животинската мас или от растителните масла (използват се най-вече соя, царевица и рапица), като в него се използват метанол или етанол, както натриев хидроксид като катализатор. След отделянето на глицерина, вторичният остатъчен продукт е метил естер (което е химичното название на биодизела). Катализаторите в химическия процес могат да се възстановяват и да се използват отново и отново. Именно тази концепция за повторната употреба и рециклиране е типична за биодизела.

Дизелово гориво

Дизелът, за който е излишно да казваме, е не възобновяем източник на енергия, като той се използва за почти всички дизелови превозни средства и машини. Получава се при преработката на суров петрол през процеса на разделяне, преобразуване и пречистване. Целият този процес се извършва в рафинерия.

Съгласно процедурата по разделяне, суровият петрол се поставя чрез процес, известен като фракционна дестилация. Той се извършва във фракционна дестилационна колона, която е изложена на определена температура. Именно там, различните съединения в суровия петрол се разделят един от друг, в зависимост от съответните точки на кипене. Тези с висока точка на кипене се задържат по-долу в колоната, докато тези с ниска точка на кипене остават в горната част. По този начин, при дестилирането на петрола се отделят пропан, бензин, дизелово гориво и смазочни масла.

Сравнение между дизелово гориво и биодизел

Дизел срещу биодизел – с различни посоки, но с една цел

Дизелът се счита за един от най-големите замърсители на въздуха, като той се свързва с редица заболявания на сърцето и белите дробове, докато биодизелът изгаря с до 75% по-чисто.

Отделени количества въглероден диоксид

Излишно е да споменаваме, че дизеловото гориво е изкопаемо, като при неговото изгаряне в атмосферата се освобождават значителни количества въглероден диоксид, които допринасят за глобалното затопляне. При биодизела, който е произведен от биопродукти, това количество е с около 78% по-малко, с което се допринася за контрол на замърсяването.

Биодизелът съдържа в себе си разтворители, които разтварят отлаганията в резервоара и тръбите и служи като смазващ агент. Освен това, при изгарянето му не се отделят твърди частици и това спомага за удължаването експлоатационния срок на автомобила. В сравнение с това гориво, петролният дизел не притежава такива свойства.

Двигателите, които работят с биодизел стартират много по-лесно, работят много по-тихо и по-добре, а също така отделят и много по-малко вредни емисии. Това е така, заради по-високото цетаново число на горивото, което означава, че то съдържа в себе си много повече кислород. Дизеловото гориво има по-малко цетаново число, което означава, че той е много по-неефективен.

Както споменахме, биодизелът произвежда много по-малко сажди (твърди частици), въглероден окис, неизгорели въглеводороди и серен диоксид. От друга страна, дизелът е известен със своите високи серни емисии, които са изключително вредни за околната среда.

По-стари дизелови автомобили, особено тези, произведени преди 1992 година, може да срещнете някои проблеми с по-високи концентрации на биодизел. Това гориво може да задръсти горивния филтър и да повреди гумените компоненти. Дизеловото гориво е на другия полюс. То не поражда никакви проблеми.

Биодизелът не само е благоприятен за околната среда, но също така е и много икономичен. Той не се облага с никакви разходи за внос. Дизелът, който се произвежда от петрол е вносен продукт и е една от основните причини за повишаване на инфлацията в страната.

Биодизелът е по-скъп от дизеловото гориво. Една от причините за това е соята, което е най-честият източник за производство на биодизел. Това растение съдържа само 20% масло, което оскъпява крайният продукт. Ето защо, комисиите за регулиране на горивата задължават производителите да смесват дизел с биодизел, за да може да се получи най-доброто от двата продукта – по-малко изхвърлени вредни газове и по-поносима цена.

Източник: http://www.dieselor.com/index.php?q=page//dizelovo_gorivo